اصلياخبارگالري عكسعملکرد ماهانهورزش بومی و محلیجاذبه هاي گردشگري اعضاء هبات ارتباط با ما
اخبار


برگزاری مسابقات والیبال جام نوروزی درشهرستان اندیمشک
مسابقات والیبال جام نوروزی درشهرستان اندیمشک برگزارشد.
به گفته رئیس هیئت ورزش روستایی وبازی های بومی محلی شهرستان اندیمشک مسابقات والیبال جام نوزوزی باحضور84 ورزشکاردر قالب7تیم دررده سنی بزرگسالان مورخ 93/1/6لغایت 93/1/20برگزارشد.این رقابت هاتحت عنوان جام نوروزی وباهمکاری اداره ورزش وجوانان شهرستان اندیمشک صورت گرفت.
 ١٤:٢٩ - يکشنبه ٢٤ فروردين ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مسابقات فوتبال جام نوروزی درشهرستان ایذه
مسابقات فوتبال جام نوروزی درشهرستان ایذه برگزارشد.
رئیس هیئت ورزش روستایی وبازی های بومی محلی شهرستان ایذه گفت:مسابقات فوتبال جام نوزوزی باحضور272ورزشکار درقالب17تیم دررده سنی آزادمورخ93/1/1لغایت93/1/16برگزار شد.این رقابت هاتحت عنوان جام نوروزی وباهمکاری اداره ورزش وجوانان شهرستان ایذه صورت گرفت.
 ٠٩:٢٩ - چهارشنبه ٢٠ فروردين ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مسابقات فوتبال جام نوروزی درشهرستان باغملک
مسابقات فوتبال جام نوروزی درشهرستان باغملک برگزارشد.
به گفته رئیس هیئت ورزش روستایی وبازی های بومی محلی شهرستان باغملک یک دوره مسابقات فوتبال جام نوزوزی باحضور216ورزشکاردرقالب12تیم دررده سنی بزرگسالان مورخ 93/1/1لغایت 93/1/14برگزارشد.این رقابت ها تحت عنوان جام نوروزی وباهمکاری اداره ورزش وجوانان شهرستان باغملک صورت گرفت.
 ١١:٤٩ - شنبه ١٦ فروردين ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مسابقات فوتبال چهارجانبه جام نوروزی در شهرستان هندیجان
مسابقات فوتبال چهارجانبه جام نوروزی درشهرستان هندیجان برگزارشد.
به گفته رئیس هیئت ورزش روستایی وبازی های بومی محلی شهرستان هندیجان یک دوره مسابقات فوتبال چهارجانبه جام نوزوزی باحضور88 ورزشکاردرقالب4تیم دررده سنی بزرگسالان مورخ93/1/8لغایت93/1/12برگزارشد.این رقابت هاتحت عنوان جام نوروزی وباهمکاری اداره ورزش وجوانان شهرستان هندیجان صورت گرفت.
 ١٠:٥٢ - شنبه ١٦ فروردين ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مسابقات فوتسال جام نوروزی درشهرستان سوسنگرد
مسابقات فوتسال جام نوروزی درشهرستان سوسنگردبرگزارمی شود.
رئیس هیئت ورزش روستایی وبازی های بومی محلی شهرستان سوسنگردگفت:مسابقات فوتسال جام نوروزی باحضور 144ورزشکار در قالب12تیم دررده سنی آزادازتاریخ 93/1/2لغایت93/1/20برگزارمی شود.این رقابت هاتحت عنوان جام نوروزی باهمکاری اداره ورزش و جوانان شهرستان سوسنگرددرحال انجام است.
 ٢٢:٤٩ - سه شنبه ١٢ فروردين ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مسابقات فوتبال جام نوروزی درشهرستان رامشیر
مسابقات فوتبال جام نوروزی درشهرستان رامشیربرگزارمی شود.
رئیس هیئت ورزش روستایی وبازی های بومی محلی شهرستان رامشیرگفت:مسابقات فوتبال جام نوروزی باحضور160 ورزشکاردر قالب8تیم دررده سنی آزادازتاریخ 92/12/29لغایت93/1/15برگزارمی شود. این رقابت هاتحت عنوان جام نوروزی باهمکاری اداره ورزش وجوانان شهرستان رامشیردرحال انجام است.
 ٢٢:٤٠ - سه شنبه ١٢ فروردين ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مسابقات فوتبال جام نوروزی درشهرستان لالی
مسابقات فوتبال جام نوروزی درشهرستان لالی برگزارشد.
رئیس هیئت ورزش روستایی وبازیهای بومی محلی شهرستان لالی گفت:مسابقات فوتبال باحضور384ورزشکاردرقالب 16تیم دررده سنی آزادمورخ 92/12/1لغایت 93/1/8برگزار شد.این رقابت هابه مناسبت فرارسیدن نوروزوباهمکاری هیئت فوتبال، نیروی انتظامی واداره ورزش وجوانان شهرستان لالی صورت گرفت.
 ١٤:٣٥ - دوشنبه ١١ فروردين ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مسابقات طناب کشی آقایان جام نوروزی درشهرستان هویزه
مسابقات طناب کشی آقایان جام نوروزی درشهرستان هویزه برگزارشد.
رئیس هیئت ورزش روستایی وبازی های بومی محلی شهرستان هویزه گفت:مسابقات طناب کشی اقایان باحضور 90 ورزشکاردرقالب 10تیم دررده سنی آزاددرتاریخ93/1/3برگزار شد.این رقابت هابه مناسبت فرارسیدن نوروزوباهمکاری اداره ورزش وجوانان شهرستان هویزه صورت گرفت.
 ١٤:٠٣ - دوشنبه ١١ فروردين ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مسابقات دوومیدانی جام نوروزی درشهرستان اهواز
مسابقات دوومیدانی جام نوروزی درشهرستان اهوازبرگزارشد.
دبیرهیئت ورزش روستایی وبازیهای بومی محلی شهرستان اهواز گفت: مسابقات دوومیدانی باحضور200 ورزشکاردررده سنی آزاددرتاریخ93/1/3 برگزارشد.این رقابت هاباهمکاری پایگاه بسیج روستای غیزانیه بزرگ واداره ورزش وجوانان شهرستان اهوازصورت گرفت.
 ١٣:٣٤ - يکشنبه ١٠ فروردين ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مسابقات فوتبال جام نوروزی درشهرستان اهواز
مسابقات فوتبال جام نوروزی درشهرستان اهوازبرگزارشد.
دبیرهیئت ورزش روستایی وبازی های بومی محلی شهرستان اهواز گفت:مسابقات فوتبال جام نوروزی باحضور 220ورزشکاردرقالب 10تیم دررده سنی آزادازتاریخ 92/12/15لغایت93/1/6برگزارشد.این رقابت ها تحت عنوان جام نوروزی وباهمکاری حوزه 11 مشترک واداره ورزش و جوانان شهرستان اهواز انجام گرفت.
 ١٣:٠١ - يکشنبه ١٠ فروردين ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مسابقات فوتسال جام نوروزی در شهرستان خرمشهر
مسابقات فوتسال جام نوروزی درشهرستان خرمشهر درحال برگزاری است.
رئیس هیئت ورزش روستایی وبازی های بومی محلی شهرستان خرمشهرگفت:مسابقات دوره ای فوتسال جام نوروزی باحضور 320 ورزشکاردرقالب32تیم در8گروه 4تیمی دررده سنی آزاددرتاریخ 92/12/25برگزارشده وتاتاریخ 93/1/22ادامه خواهد داشت.این رقابت ها تحت عنوان جام نوروزی وباهمکاری اداره ورزش وجوانان شهرستان خرمشهردرحال انجام است.
 ١٢:٣١ - يکشنبه ١٠ فروردين ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مسابقات فوتبال جام نوروزی در شهرستان بهبهان
مسابقات فوتبال جام نوروزی درشهرستان بهبهان درحال برگزاری است.
رئیس هیئت ورزش روستایی وبازی های بومی محلی شهرستان بهبهان گفت:مسابقات فوتبال باشرکت 200ورزشکاردرقالب 8تیم دررده سنی آزاداز تاریخ93/1/5 لغایت93/1/31 برگزارمی شود.این رقابت ها تحت عنوان جام نوروزی وباهمکاری اداره ورزش وجوانان شهرستان بهبهان درحال انجام است.
 ٠٩:٣٧ - يکشنبه ١٠ فروردين ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری جشنواره بازی های بومی محلی به مناسبت ولادت باسعادت حضرت زینب کبری (س)درشهرستان بهبهان
جشنواره بازی های بومی محلی به مناسبت ولادت باسعادت حضرت زینب کبری (س)درشهرستان بهبهان برگزار گردید.
به گفته آقای طیبی رئیس هیئت ورزش روستایی وبازی های بومی محلی شهرستان بهبهان،جشنواره بازی های بومی محلی دررشته های طناب کشی ،دال پلان،کبدی،تیراندازی،الختردربخش آقایان و پخت نان وانواع غذاهای سنتی دربخش بانوان باحضور800 ورزشکاردر دررده های سنی آزاددرتاریخ 92/12/16برگزار شد.این مسابقات به مناسبت ولادت باسعادت حضرت زینب کبری (س)وبا همکاری بخشداری مرکزی،سازمان صداوسیما،پایگاه پدافندنیروی هوایی واداره ورزش وجوانان شهرستان بهبهان صورت گرفت
 ١٤:٠٣ - دوشنبه ١٩ اسفند ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
بیانات آقای جعفری درخصوص بازی های بومی محلی درمجمع انتخابات ریاست هیئت ورزش روستایی وبازی های بومی محلی استان خوزستان
آقای جعفری بیانات ارزشمندی رادرباره ورزش روستایی وبازی های بومی محلی اعلام نمودند.
رئیس فدراسیون ورزش روستایی و بازی‌هاي بومی ومحلی گفت: خوزستان قداست و کرامت بالایی دارد و از ظرفیت و پتانسیل بالایی برخوردار است.
 ١٥:٢٧ - يکشنبه ١٨ اسفند ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان گفت: هیات ورزش روستایی و بازی‌های بومی و محلی استان یکی از هیات‌های فعال است.
آقای فرامرز کیانی‌زاده در مجمع انتخاب رییس هیات ورزش روستایی و بازی‌های بومی و محلی استان که درتاریخ 17 اسفندماه در اداره‌کل ورزش و جوانان خوزستان برگزار شد، اظهارکرد: به آقای حسینی، رئیس منتخب هیات تبریک می‌گویم و امیدوارم باتوجه به پشتكاري كه دارد، برای چهار سال آینده برنامه‌های خوبی داشته باشد.
 ١٥:١٥ - يکشنبه ١٨ اسفند ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مجمع انتخابات ریاست هیئت ورزش روستایی وبازی های بومی محلی
مجمع انتخابات ریاست هیئت ورزش روستایی وبازی های بومی محلی استان خوزستان برگزارشد.
مجمع انتخابات ریاست هیئت ورزش روستایی وبازی های بومی محلی استان خوزستان درروزشنبه مورخ 17/12/92 ساعت ده صبح باحضورآقای جعفری رئیس فدراسیون،آقای مستجاب الدعوه دبیرفدراسیون،آقای کیانی زاده مدیرکل ورزش وجوانان استان،اقای علیشايی معاون توسعه اداره‌کل ورزش و جوانان استان،آقای حسینی مسئول گروه ورزش همگانی وورزش روستایی اداره کل،آقای بصیری مسئول مجامع اداره کل ،آقای جباری دبیرهیئت ایتان،نمایندگان باشگاه‌ها، ورزشکاران، مربیان، داوران و آموزش و پرورش و همچنین روسای هیات‌های پنج شهرستان لالی،امیدیه،اهواز،دزفول وامیدیه وآقای براتیان ودکترحسینی دوکاندیدریاست هیئت استان درتالاراجتماعات اداره کل برگزارشد.
 ١٢:١٩ - يکشنبه ١٨ اسفند ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مسابقات الختربه مناسبت دهه مبارکه فجردرشهرستان اهواز
مسابقات الختربه مناسبت دهه مبارکه فجردرشهرستان اهوازبرگزارشد.
دبیر هیئت ورزش روستایی وبازیهای بومی محلی شهرستان اهوازگفت: مسابقات الخترباحضور120شرکت کننده درقالب24تیم دررده سنی آزاد مورخ92/11/23لغایت92/11/26برگزارشد.این مسابقات به مناسبت دهه مبارکه فجر،با همکاری تربیت بدنی حوزه 11مشترک واداره ورزش و جوانان شهرستان اهوازصورت گرفت.
 ١٤:٠٩ - دوشنبه ٥ اسفند ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مسابقات فوتسال به مناسبت دهه مبارکه فجردرشهرستان اهواز
مسابقات فوتسال به مناسبت دهه مبارکه فجردرشهرستان اهوازبرگزارشد.
دبیر هیئت ورزش روستایی وبازیهای بومی محلی شهرستان اهوازگفت: مسابقات فوتسال باحضور120ورزشکار درقالب10تیم دررده سنی آزاددرتاریخ 92/11/20لغایت92/11/28برگزار شد.این رقابت ها به مناسبت دهه مبارکه فجروباهمکاری اداره ورزش و جوانان شهرستان اهواز صورت گرفت.
 ١٤:١٦ - شنبه ٣ اسفند ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مسابقات دوچرخه سواری به مناسبت دهه مبارکه فجردرشهرستان آبادان
مسابقات دوچرخه سواری به مناسبت دهه مبارکه فجردرشهرستان آبادان برگزارشد.
رئیس هیئت ورزش روستایی و بازیهای بومی و محلی شهرستان آبادان گفت:مسابقات دوچرخه سواری باحضور250ورزشکاردررده سنی آزاد درتاریخ 92/11/22 برگزار شد.این رقابت ها به مناسبت دهه مبارکه فجروباهمکاری اداره ورزش وجوانان شهرستان آبادان صورت گرفت.
 ١٤:٠٧ - چهارشنبه ٣٠ بهمن ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مسابقات طناب کشی به مناسبت دهه مبارکه فجردرشهرستان اهواز
مسابقات طناب کشی به مناسبت دهه مبارکه فجردرشهرستان اهوازبرگزارشد.
دبیرهیئت ورزش روستایی وبازیهای بومی محلی شهرستان اهوازگفت: مسابقات طناب کشی باحضور198ورزشکاردرقالب22تیم دررده سنی آزاد مورخ92/11/26برگزار شد.این رقابت هابه مناسبت دهه مبارکه فجروبا همکاری اداره ورزش وجوانان شهرستان اهوازانجام گرفت.
 ١٤:٠٤ - چهارشنبه ٣٠ بهمن ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مسابقات دوومیدانی به مناسبت دهه مبارکه فجردر شهرستان آبادان
مسابقات دوومیدانی به مناسبت دهه مبارکه فجردرشهرستان آبادان برگزارشد.
رئیس هیئت ورزش روستایی وبازی های بومی محلی شهرستان آبادان گفت:مسابقات دوومیدانی باحضور150نفردررده سنی آزاددر تاریخ 92/11/20 برگزارشد.این رقابت ها به مناسبت ایام الله دهه مبارکه فجروباهمکاری اداره وورزش وجوانان شهرستان آبادان انجام گرفت.
 ٠٩:٥٦ - چهارشنبه ٣٠ بهمن ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مسابقات دوومیدانی به مناسبت دهه مبارکه فجردرشهرستان اهواز
مسابقات دوومیدانی به مناسبت دهه مبارکه فجردرشهرستان اهوازبرگزارشد.
دبیرهیئت ورزش روستایی و بازیهای بومی و محلی شهرستان اهواز گفت: مسابقات دوومیدانی باحضور200ورزشکاردررده سنی آزاددر تاریخ92/11/25 برگزار شد.این رقابت هابه مناسبت دهه مبارکه فجروباهمکاری اداره ورزش و جوانان شهرستان اهواز صورت گرفت.
 ٠٩:١٠ - چهارشنبه ٣٠ بهمن ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مسابقات فوتسال به مناسبت دهه مبارکه فجردرشهرستان باوی
مسابقات فوتسال به مناسبت دهه مبارکه فجردرشهرستان باوی برگزارشد
رئیس هیئت ورزش روستایی وبازی های بومی محلی شهرستان باوی گفت:مسابقات فوتسال باحضور100ورزشکاردرقالب10تیم دررده سنی آزاد مورخ92/11/17لغایت92/11/25برگزار شد.این رقابت هابه مناسبت دهه مبارکه فجر وبانام ویادشهیدعبدالساده نبگان باهمکاری اداره ورزش و جوانان شهرستان باوی انجام گرفت.
 ٠٩:٥٤ - سه شنبه ٢٩ بهمن ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مسابقات فوتسال به مناسبت دهه مبارکه فجر درشهرستان اهواز
مسابقات فوتسال به مناسبت دهه مبارکه فجر در شهرستان اهوازبرگزارشد.
دبیرهیئت ورزش روستایی وبازیهای بومی محلی گفت:مسابقات فوتسال با شرکت140ورزشکاردرقالب20تیم دررده سنی آزاددرتاریخ17 /92/11لغایت 92/11/20برگزارشد.این رقابت ها به مناسبت دهه مبارکه فجروباهمکاری اداره ورزش وجوانان شهرستان اهوازصورت گرفت.
 ١٤:٤٧ - دوشنبه ٢٨ بهمن ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مسابقات فوتسال به مناسبت دهه مبارکه فجردرشهرستان خرمشهر
مسابقات فوتسال به مناسبت دهه مبارکه فجردرشهرستان خرمشهربرگزارشد.
رئیس هیئت ورزش روستایی وبازی های بومی محلی شهرستان خرمشهرگفت:مسابقات فوتسال باحضور300ورزشکاردرقالب30تیم در10 گروه 3تیمی دررده سنی آزاددرتاریخ 92/11/21برگزارشده وتاتاریخ 92/12/10ادامه خواهدداشت.این رقابت هابه مناسبت دهه مبارکه فجروبا همکاری اداره ورزش وجوانان شهرستان خرمشهرانجام می گیرد.
 ١١:٥٩ - شنبه ٢٦ بهمن ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مسابقات دوومیدانی به مناسبت دهه مبارکه فجردرشهرستان خرمشهر
مسابقات دوومیدانی به مناسبت دهه مبارکه فجردرشهرستان خرمشهربرگزارشد.
رئیس هیئت ورزش روستایی وبازی های بومی محلی شهرستان خرمشهرگفت:مسابقات دوومیدانی باحضور110ورزشکاردررده سنی آزاددر دوروزمتوالی برگزارشد.این رقابت هاباهمکاری دهیاری وشورای روستای کفیشه ورحمانیه کعبی واداره ورزش وجوانان شهرستان خرمشهرانجام گرفت.
 ١٢:٢٨ - چهارشنبه ٢٣ بهمن ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مسابقات جام دهه فجر فوتسال به مناسبت دهه مبارکه فجردرشهرستان امیدیه
مسابقات جام دهه فجرفوتسال به مناسبت دهه مبارکه فجردر شهرستان امیدیه برگزارمی شود.
رئیس هیئت ورزش روستایی وبازی های بومی محلی شهرستان امیدیه گفت:مسابقات جام دهه فجرفوتسال باحضور96ورزشکار درقالب8 تیم در رده سنی آزاددرروزسه شنبه مورخ 92/11/22ساعت 20:30برگزارشده وتا تاریخ 92/12/5ادامه دارد.این رقابت ها به مناسبت ایام الله دهه مبارکه فجروباهمکاری اداره بهره برداری وانتقال ناحیه شرق واداره ورزش وجوانان شهرستان امیدیه انجام می گیرد.
 ٠٩:٥٥ - چهارشنبه ٢٣ بهمن ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری بازیهای بومی محلی دردورشته هفت سنگ ودال پلان به مناسبت دهه مبارکه فجردرشهرستان آبادان
بازیهای بومی محلی دردورشته هفت سنگ ودال پلان به مناسبت دهه مبارکه فجردرشهرستان آبادان برگزارشد.
رئیس هیئت ورزش روستایی وبازی های بومی محلی شهرستان آبادان گفت:مسابقات دال پلان وهفت سنگ باحضور 60 ورزشکاردرقالب 12 تیم درهررشته دررده سنی نوجوانان 8صبح روزچهارشنبه مورخ92/11/16 برگزارشد.این رقابت ها به مناسبت دهه مبارکه فجرباهمکاری آموزش و پرورش واداره ورزش وجوانان شهرستان آبادان صورت گرفت.
 ٠٩:٠٤ - شنبه ١٩ بهمن ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مسابقات مینی فوتبال به مناسبت دهه مبارکه فجردرشهرستان آبادان
مسابقات مینی فوتبال به مناسبت دهه مبارکه فجردرشهرستان آبادان برگزارمی شود.
رئیس هیئت ورزش روستایی وبازی های بومی محلی شهرستان آبادان گفت:مسابقات مینی فوتبال با شرکت 350ورزشکار درقالب24تیم دررده سنی آزادو 72 ورزشکاردرقالب 6تیم دررده سنی پیشکسوتان درتاریخ 92/11/10تا92/11/22برگزار می شود.این رقابت ها به مناسبت سی وپنجمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران وگرامیداشت دهه مبارکه فجربا همکاری اداره ورزش وجوانان شهرستان آبادان انجام می گیرد.
 ١٤:٤٢ - يکشنبه ١٣ بهمن ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مسابقات دال پلان و طناب کشی بانوان به مناسب دهه مبارکه فجردرشهرستان مسجدسلیمان
مسابقات دال پلان و طناب کشی بانوان به مناسبت دهه مبارکه فجر در شهرستان مسجدسلیمان برگزارشد.
رئیس هیئت ورزش روستایی وبازی های بومی محلی شهرستان مسجد سلیمان گفت:مسابقات دال پلان بانوان باشرکت24 ورزشکاردرقالب 4 تیم به مدت 3 ساعت وطناب کشی بانوان با شرکت 24ورزشکاردر قالب4تیم به مدت 2ساعت دررده سنی بزرگسالان درروزجمعه مورخ92/11/11برگزار شد.این رقابت ها به مناسبت سی وپنجمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران وگرامیداشت دهه مبارکه فجربا همکاری اداره ورزش و جوانان شهرستان مسجدسلیمان صورت گرفت.
 ١٤:٣٢ - يکشنبه ١٣ بهمن ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری همایش پیاده روی به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدردر شهرستان هندیجان
همایش پیاده روی به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدردر شهرستان هندیجان برگزارشد.
رئیس هیئت ورزش روستایی وبازیهای بومی محلی شهرستان هندیجان گفت:همایش پیاده روی باحضور3000نفردرروزجمعه مورخ92/11/11برگزارشد. این همایش به مناسبت هفته مبارزه بامواد مخدروبا همکاری اداره ورزش وجوانان شهرستان هندیجان وبخشداری مرکزی صورت گرفت.
 ١٣:٤٣ - شنبه ١٢ بهمن ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری همایش پیاده روی به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدردر شهرستان هندیجان
همایش پیاده روی به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدردر شهرستان هندیجان برگزارشد.
رئیس هیئت ورزش روستایی وبازیهای بومی محلی شهرستان هندیجان گفت:همایش پیاده روی باحضور450 نفردرروزسه شنبه /92/11/8برگزار شد. این همایش به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدروبا همکاری اداره ورزش وجوانان شهرستان هندیجان صورت گرفت.
 ١٢:٤٧ - شنبه ١٢ بهمن ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری همایش پیاده روی خانواده به مناسبت هفته مبارزه باموادمخدردرشهرستان ایذه
همایش پیاده روی خانواده به مناسبت هفته مبارزه باموادمخدردرشهرستان ایذه برگزارشد.
رئیس هیئت ورزش روستایی وبازی های بومی محلی شهرستان ایذه گفت:همایش پیاده روی باحضور3000نفردرروزجمعه مورخ 92/11/4برگزار شد.این همایش به مناسبت هفته مبارزه باموادمخدروباهمکاری بخشداری مرکزی،دهیاری وشورای دهستان پیان واداره ورزش وجوانان شهرستان ایذه صورت گرفت.
 ١٥:٥٢ - دوشنبه ٧ بهمن ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
برنامه های هیئت ورزش روستایی وبازی های بومی محلی استان خوزستان به مناسبت دهه مبارکه فجر
برنامه های دهه مبارکه فجر
هیئت ورزش روستایی وبازی های بومی ومحلی استان خوزستان به مناسبت دهه مبارکه فجرمسابقاتی رادررشته های دال پلان،فوتسال ، فوتبال ،الختر،یه قل دوقل،همایش پیاده روی،دوومیدانی،هفت سنگ، طناب کشی،دوصحرایی،دوهمگانی،والیبال،دارت،طناب زنی، تنیس روی میزدرشهرستانهای استان خوزستان برگزارمی کند.
 ١٣:٢٢ - يکشنبه ٦ بهمن ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مراسم گردهمایی وافتتاحیه اولین دوره مسابقات فوتبال به مناسبت دهه مبارکه فجردرشهرستان رامهرمز
مراسم گردهمایی وافتتاحیه اولین دوره مسابقات فوتبال به مناسبت دهه مبارکه فجر درشهرستان رامهرمزبرگزار شد.
مراسم گردهمایی و افتتاحیه اولین دوره مسابقات فوتبال دررده سنی آزاددرروز جمعه مورخ4/11/92با شرکت دهستان ها،روستاها و محلات بخش های مرکزی،ابوالفارس،رودزرد،سلطان آباد باحضورجناب آقای مهندس جباری دبیرمحترم ورزش روستایی و بازیهای بومی محلی استان خوزستان وهیئت همراه،جناب آقای دکتر بهمنی نماینده محترم شهرستان رامهرمزورامشیردرمجلس شورای اسلامی،جناب آقای پشت یافته فرماندارمحترم شهرستان،مسئولین ادارات،سازمان ها،نهادها، فرماندهی نیروی انتظامی،ناحیه مقاومت سپاه وبسیج،خانواده های معظم شهدا،جمع کثیری ازعلاقه مندان وپیشکسوتان ورزشی،ورزشکاران وورزش دوستان عزیزبه میزبانی بخش سلطان آباد برگزارگردید.
 ١٢:٤٤ - يکشنبه ٦ بهمن ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مسابقات فوتبال به مناسبت دهه مبارکه فجردرشهرستان رامهرمز
مسابقات فوتبال به مناسبت دهه مبارکه فجردرشهرستان رامهرمزبرگزارمی شود.
رئیس هیئت ورزش روستایی وبازی های بومی محلی شهرستان رامهرمزگفت:مسابقات فوتبال باشرکت 400 ورزشکاردرقالب 16تیم دررده سنی آزاددرتاریخ 92/11/4لغایت 92/12/25برگزارمی شود.این رقابت هابه مناسبت سی وپنجمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران وسقوط نظام شاهنشاهی وگرامیداشت دهه مبارکه فجربا همکاری اداره ورزش وجوانان شهرستان رامهرمزانجام می گیرد.
 ٠٩:٣٥ - دوشنبه ٣٠ دی ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مسابقات فوتسال به مناسبت دهه مبارکه فجردرشهرستان ایذه
مسابقات فوتسال به مناسبت دهه مبارکه فجردرشهرستان ایذه برگزارمی شود.
رئیس هیئت ورزش روستایی وبازی های بومی محلی شهرستان ایذه گفت:مسابقات فوتسال باشرکت 120 ورزشکاردر قالب 12تیم دررده سنی بزرگسالان درتاریخ 92/10/25 لغایت92/11/21 برگزارمی شود. این رقابت ها به مناسبت دهه مبارکه فجر با همکاری اداره ورزش وجوانان شهرستان ایذه انجام می گیرد.
 ١٣:١٢ - يکشنبه ٢٢ دی ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مسابقات مینی فوتیال در شهرستان بهبهان
مسابقات مینی فوتبال درشهرستان بهبهان برگزارمی شود.
رئیس هیئت ورزش روستایی وبازی های بومی محلی شهرستان بهبهان گفت:مسابقات فوتبال با شرکت 56 ورزشکاردرقالب 8تیم دررده سنی آزاد ازتاریخ92/8/10 لغایت92/10/30برگزار می شود. این مسابقات باهمکاری اداره ورزش و جوانان شهرستان بهبهان صورت گرفت.
 ١١:٤٩ - چهارشنبه ١٨ دی ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مسابقات سوارکاری درشهرستان باوی
مسابقات سوارکاری درشهرستان باوی برگزار شد.
رئیس هیئت ورزش روستایی وبازی های بومی محلی شهرستان باوی گفت :مسابقات سوارکاری باحضور 10سوارکاردررده سنی آزادبرگزار شد.این مسابقات باهمکاری حوزه بسیج بخش ویس واداره ورزش وجوانان شهرستان باوی انجام گرفت.
 ٠٩:٤٧ - سه شنبه ١٧ دی ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری جلسه انتخاب پنج شهرستان عضو مجمع ریاست هیئت درشهرستان اهواز
جلسه انتخاب پنج شهرستان عضو مجمع ریاست هیئت استان درشهرستان اهوازبرگزارشد.
جلسه انتخاب پنج شهرستان عضومجمع ریاست هیئت استان درصبح روز یکشنبه مورخ 92/10/15 ساعت 10:30 درتالار اجتماعات اداره کل با حضورآقای دکترحسینی رئیس هیئت ورزش روستایی وبازی های بومی محلی،آقای حسینی مسئول ورزش همگانی،آقای بصیری مسئول ورزش قهرمانی وامورمجامع،آقای جباری دبیرهیئت ودبیرمجمع وهمچنین رؤسای هیئت های ورزش روستایی وبازی های بومی محلی19 شهرستان برگزار گردید.
 ١٤:٢٧ - دوشنبه ١٦ دی ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 صفحه بعدی >>

جمعه ٢٩ فروردين ١٣٩٣
اخبار مهم